AGENCJA
SPORTOWO
REKREACYJNA

 

 

SPORT
ZABAWA
WYPOCZYNEK

Polityka prywatności

INFORMACJA RODO

 

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), Tomasz Gębala, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Pływania dla Dzieci i Niemowląt BOBAS Tomasz Gębala, zgodnie z art. 13 RODO informuje, że:
 
1. Administrator Danych Osobowych.
 
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Tomasz Gębala, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Pływania dla Dzieci i Niemowląt BOBAS Tomasz Gębala, tel. 604 979 142 e-mail. bobas@bobas –bielsko.pl
 
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.  
 
W sprawach związanych z Pani/a należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych lub powołanym przez niego Inspektorem Ochrony Danych Jadwiga Haj-Gębalą tel. 609 989 940 e-mail: jjgebala@poczta.onet.pl
 
 
3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych.
 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych od dnia 25 maja 2018r. jest art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f) RODO. Cel przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach „Pracownicy, kandydaci do pracy, zleceniobiorcy”; „Klienci i  ich przedstawiciele prawni lub opiekunowie” wynika bezpośrednio z zawartej umowy, celem jej realizacji. ADO pozyskuje dane tylko na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

Dane przetwarzane są w celu realizacji przedmiotu umowy i zapewnieniu bezpieczeństwa osób, których dane dotyczą.


 
4. Odbiorcy danych osobowych.
 
Z uwagi na sposób prowadzenia działalności dane osobowe mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym w postaci podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO na podstawie odpowiedniego upoważnienia, po zapewnieniu dalszego bezpieczeństwa ich przetwarzania. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 
5. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych.

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od ADO w stosunku do danych, które jej dotyczą:

 • dostępu do tych danych,
 • sprostowania tych danych,
 • usunięcia tych danych,
 • przeniesienia tych danych,
 • ograniczenia przetwarzania tych danych

 

Ponadto przysługuje Państwu, zgodnie z art. 17 RODO, prawo do „bycia zapomnianym”. Prawo to może być realizowane przez podmiot danych, gdy spełniony jest jeden spośród następujących warunków:

 

 1. dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane;
 2. podmiot danych wycofał zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie;
 3. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub
 4. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego (w tym profilowania);
 5. przetwarzanie w inny sposób nie jest lub nie było zgodne z RODO lub innymi przepisami prawa;

 

Nadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 
6.  Okres przechowywania danych osobowych.

 

Państwa dane osobowe przechowywane są przez:

 • okres obowiązywania umowy zawartej z ADO, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,
 • okres do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzania w przypadku przetwarzania danych do celów rekrutacyjnych, jeśli możliwość ich przechowywania nie wynika z przepisów prawa.

 

7. Dostęp do polityki bezpieczeństwa informacji

 

W siedzibie ADO znajduje się do wglądu „Polityka bezpieczeństwa informacji” uwzględniająca szczególne procedury przetwarzania danych, w tym danych wrażliwych.

 

 


 

Polityka Prywatności RODO

 

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), Jacek Bisztyga, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Sportowo-Rekreacyjna PANTA RHEI Jacek Bisztyga., zgodnie z art. 13 RODO informuje, że:


1. Administrator Danych Osobowych.


Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Jacek Bisztyga, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Sportowo-Rekreacyjna PANTA RHEI Jacek Bisztyga., tel. 602349599 e-mail: jacekbisztyga@gmail.com

 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

W sprawach związanych z Pani/a należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych lub powołanym przez niego Inspektorem Ochrony Danych Tomaszem Gębalą tel. 604979142 e-mail: biuro@pantarhei.com.pl


3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych.


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych od dnia 25 maja 2018r. jest art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz f) RODO. Cel przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach „Pracownicy, kandydaci do pracy, zleceniobiorcy”; „Klienci i  ich przedstawiciele prawni lub opiekunowie” wynika bezpośrednio z zawartej umowy, celem jej realizacji. ADO pozyskuje dane tylko na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.

Dane przetwarzane są w celu realizacji przedmiotu umowy i zapewnieniu bezpieczeństwa osób, których dane dotyczą.

 

4. Odbiorcy danych osobowych.


Z uwagi na sposób prowadzenia działalności dane osobowe mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym w postaci podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO na podstawie odpowiedniego upoważnienia, po zapewnieniu dalszego bezpieczeństwa ich przetwarzania. Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.


5. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych.

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od ADO w stosunku do danych, które jej dotyczą:

 • dostępu do tych danych,
 • sprostowania tych danych,
 • usunięcia tych danych,
 • przeniesienia tych danych,
 • ograniczenia przetwarzania tych danych

 

Ponadto przysługuje Państwu, zgodnie z art. 17 RODO, prawo do „bycia zapomnianym”. Prawo to może być realizowane przez podmiot danych, gdy spełniony jest jeden spośród następujących warunków:

 1. dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane;
 2. podmiot danych wycofał zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie;
 3. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub
 4. podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego (w tym profilowania);
 5. przetwarzanie w inny sposób nie jest lub nie było zgodne z RODO lub innymi przepisami prawa;

  Nadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przechowywane są przez:

 • okres obowiązywania umowy zawartej z ADO, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych,
 • okres do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzania w przypadku przetwarzania danych do celów rekrutacyjnych, jeśli możliwość ich przechowywania nie wynika z przepisów prawa.

 

7. Dostęp do polityki bezpieczeństwa informacji

 

W siedzibie ADO znajduje się do wglądu „Polityka bezpieczeństwa informacji” uwzględniająca szczególne procedury przetwarzania danych, w tym danych wrażliwych.

 


 

***

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 

 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.pantarhei.com.pl

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 

§ 2 Rodzaje Cookies

 

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo

 

 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Facebook

 • YouTube

 

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies bezpośrednio w swojej przeglądarce internetowej.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu

 

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

 

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.